Meteen naar de inhoud

Regievoerder Samen Dichtbij Rivierenland

 • door
 • Location: Culemborg, Gelderland
 • Type: Beleid en Management
 • Job #1633

Functietitel: Regievoerder Samen Dichtbij Rivierenland
Werklocatie: Gemeente Culemborg
Startdatum: 02-01-2023
Einddatum: 31-12-2023
Optie tot verlenging: Ja, max 3 jaar
Uren per week: 16
Schaal: 11
 
Omschrijving
Ze zoeken een stevige persoonlijkheid die als regievoerder Beschermd wonen, GGZ en sluitende aanpak personen met verward gedrag voor de regio Rivierenland een stevige koers kan uitzetten in het krachtenveld van Gelderland-Zuid, gericht op de uitvoering van het door de lokale gemeenten  vastgestelde Beleidsplan Samen Dichtbij. In dit Beleidsplan is de ambitie omschreven om Beschermd Wonen GGZ en de Maatschappelijke Opvang vergaand te transformeren, en de zorg en ondersteuning zo veel mogelijk in of nabij de eigen omgeving in te richten.
De ontwikkelingen op dit terrein zijn flink en ze vragen dan ook een belangrijke mate van helicopterview van de persoon, een verbinder die de samenhang tussen de deelgebieden ziet en ze met elkaar in verband weet te plaatsen, ook voor anderen. 
De opdracht bestaat uit twee deelopdrachten met verschillende onderdelen die onderling ook weer samenhang hebben. Het betreft:
Deelopdracht 1, Beschermd wonen:
Bestuurlijke regionale ondersteuning
Het gaat hierbij zowel om de ondersteuning van de bestuurders in het regionaal portefeuillehoudersoverleg Beschermd Wonen in regio Rivierenland als ook om de ondersteuning van de regionale portefeuillehouders-overleggen Beschermd Wonen gecombineerd met Rijk van Nijmegen en stad Nijmegen. Je bereidt de bestuurlijke overleggen samen met de voorzitter voor, maakt verbinding met andere ontwikkelingen, en verzorgt de verslaglegging. Je bent daarbij een sterke gesprekspartner die niet schrikt van enige tegenstellingen en verschillende belangen, maar juist snel mogelijkheden ziet om deze te overbruggen of samen te brengen. Het hebben van een bestuurlijke antenne en oog voor bestuurlijk draagvlak is dan ook essentieel. Inhoudelijke punten van belang zijn onder meer de regionale strategische agenda, de (grenzen van) samenwerking, solidariteit en maatschappelijk draagvlak. Daarnaast spelen er meerdere ontwikkelingen op het raakvlak van wonen en zorg en het ontwikkelpad van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis.
 
Ondersteuning Rivierenland
De gemeenten in regio Rivierenland staan voor de opgave om als regio samen vorm te geven aan de doordecentralisatie Beschermd Wonen. Je bent de regievoerder, de spil die de gemeenten onderling bindt, signalen verder brengt en uitdaagt in de planvorming. Je ondersteunt de beleidsmedewerkers van de regio op dit terrein, organiseert het regio-overleg Rivierenland en treedt op als vertegenwoordiger namens regio Rivierenland in het regionale overleg met Rijk van Nijmegen en stad Nijmegen. Je zorgt dat er in de regio Rivierenland stappen worden gezet ten aanzien van het vormgeven van het ontwikkelpad van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis en initieert en ondersteunt dat er wordt gekomen tot een gedragen uitvoeringsplan.
 
Regionale samenwerking Gelderland- Zuid
In het beleidsplan Samen Dichtbij, de Dienstverleningsovereenkomst (DVO), het regioplan en het inrichtingsplan zijn de kaders en uitgangspunten van regionale samenwerking op niveau van Gelderland-Zuid vastgelegd. Jij borgt de positie van de gemeenten in regio Rivierenland in deze, en vertegenwoordigt de regio in de overleggen met Rijk van Nijmegen en stad Nijmegen. Dit betekent ook dat je de terugkoppeling naar de beleidsmedewerkers van de regio Rivierenland verzorgt. Je hebt daarbij oog voor gevoelige onderwerpen, dat kan financieel of op zorggebied zijn. Ook zorg je ervoor  dat deze onderwerpen tijdig in regio Rivierenland worden voorgesproken.  
In de 2e helft van 2023 is het de bedoeling dat de beleidsadviseurs van regio Rivierenland een actievere rol gaan spelen in dit genoemde regionale overleg met stad Nijmegen en Rijk van Nijmegen. Mogelijk geeft dit een verschuiving in de taken van de regievoerder. Afstemming hierover zal dan aan de orde zijn.
 
Deelopdracht 2, Sluitende aanpak Rivierenland:
Bestuurlijke regionale ondersteuning
Het gaat hierbij enerzijds om de ondersteuning van de regionale bestuurders bij de stuurgroep sluitende aanpak Gelderland -Zuid. Anderzijds betreft het de ondersteuning van de bestuurders in het regionaal portefeuillehouders-overleg WMO in Rivierenland op het thema van de sluitende aanpak alsook de ondersteuning aan de regionale wethouder in het bestuurlijk overleg GGZ Rivierenland.
Je bereidt de bestuurlijke overleggen samen de verbindingsofficier sluitende aanpak Rijk van Nijmegen en de voorzitter voor, maakt verbinding met andere ontwikkelingen, en verzorgt de verslaglegging. Je bent daarbij een sterke gesprekspartner op bestuurlijk niveau.
 
Ondersteuning Rivierenland
Als gemeenten in regio Rivierenland willen ze graag gezamenlijk stappen zetten om als regio samen vorm te geven aan de doorontwikkeling van de sluitende aanpak. Je bent daarbij de regievoerder, de spil die de gemeenten bijeen bindt, signalen verder brengt en uitdaagt in de planvorming. Je ondersteunt de beleidsmedewerkers van de regio op de thema’s van de sluitende aanpak, stelt zo nodig concept annotaties op, organiseert het regio-overleg Rivierenland en treedt op als vertegenwoordiger namens Rivierenland in het projectteam sluitende aanpak en het kernteam WijkGGZ samen met Rijk van Nijmegen. Je zorgt dat er in de regio Rivierenland vooruitgang wordt geboekt ten aanzien van de doorontwikkeling en borging van de GGZ in de wijk en de kenniswerkplaats sluitende aanpak.
 
Regionale samenwerking Gelderland Zuid
In het Projectplan sluitende aanpak personen met verward gedrag Gelderland Zuid zijn de kaders en uitgangspunten van regionale samenwerking op niveau van Gelderland Zuid vastgelegd. Jij borgt de positie van regio Rivierenland in deze, en vertegenwoordigt de regio in de verschillende overleggen op niveau van Gelderland Zuid. Je zorgt voor de verbinding en terugkoppeling naar de beleidsmedewerkers in Rivierenland. Je hebt daarbij een antenne voor gevoelige onderwerpen en zorgt dat deze tijdig in de regio worden voorgesproken.  
 
Profiel

 • Je bent een daadkrachtige kartrekker die proactief en doelgericht is en snel vooruitgang kan boeken;
 • Je hebt een uitstekende bestuurlijke antenne en weet bestuurders mee te nemen en te verbinden; 
 • Je kunt de belangen van de regio Rivierenland in de regionale overleggen met Rijk van Nijmegen en stad Nijmegen goed bewaken, je staat voor je keuzes en kunt prioriteren waar nodig;
 • Je bent goed in het leggen van verbindingen tussen de verschillende beleidsterreinen en projecten, hebt een helicopterview;
 • Je bent communicatief sterk, zowel bestuurlijk, als beleidsmatig;
 • Je hebt ervaring met bestuurlijke ondersteuning van regionale portefeuillehouders- overleggen en bent een stevig gesprekspartner in het bestuurlijk krachtenveld;
 • Je hebt ervaring als regievoerder voor beschermd wonen en/of sluitende aanpak verwarde personen of op een vergelijkbaar (GGZ)-terrein
 • Je weet signalen op de juiste plek en ‘tafel‘ te agenderen;
 • Je bent in staat om als regionaal regievoerder ambtelijk en bestuurlijk te komen tot een gedragen gezamenlijk uitvoeringsplan en uitvoeringsafspraken;
 • Je bent bekend met het beleidsterrein en landelijke en regionale ontwikkelingen op het terrein van de GGZ, beschermd wonen, ambulantisering en sluitende aanpak personen met verward gedrag.

Eisen

 • Je hebt minimaal 2 jaar kennis en ervaring in een soortgelijke functie binnen een gemeente met de regionale opgave beschermd wonen, maatschappelijke opvang en sluitende aanpak personen verward gedrag;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met bestuurlijke trajecten, hebt een sterke bestuurlijke antenne, en oog voor het creëren van bestuurlijk draagvlak;
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het bewaken van de belangen binnen een soortgelijke gemeente.

Wensen

 • Redelijke bekendheid met de gemeentelijke regio Gelderland Zuid heeft de voorkeur en heeft meerwaarde, gezien de duur van de opdracht.

Actie
Zie jij jezelf aan de slag gaan als Regievoerder bij de Gemeente Culemborg of wil je meer te weten komen over deze vacature? Neem dan contact met ons op voor 9 december!